Przyznane środki finansowe na remont Szkoły Podstawowej nr 8

Dodatkowe środki na roboty budowlane w obiektach służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami

W dniu 15 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyła Pani Minister Marzena Machałek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Pan Marcin Krzyżanowski - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Minister Marzena Machałek w trakcie konferencji prasowej mówiła o roli ustawy ws. wsparcia dzieci, uczniów i rodzin.

"Szkoła w Jeleniej Górze jest kolejnym miejscem tuż po Miliczu i Zgorzelcu, które odwiedziłam i w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami, w klasach ogólnodostępnych i integracyjnych. To bardzo ważne, by wszystkie dzieci miały jak najlepiej dostosowaną dla siebie edukację z odpowiednimi specjalistami z odpowiednim rozpoznaniem potrzeb." - Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad ustawą o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin, w której zaplanowano zmiany mające na celu podniesienie jakości edukacji włączającej w Polsce. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- wdrożenia rozwiązań na rzecz międzyresortowości i kompleksowości wsparcia świadczonego dzieciom, uczniom i rodzinom, od gmin aż po poziom resortów

- wprowadzenia nowego modelu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin (WWR), który zintegruje dotychczasowe rozwiązania oferowane dzieciom w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole, świadczone w różnych sektorach

- zmiany sposobu oceny potrzeb dzieci i uczniów oraz planowania, udzielania i oceny efektywności udzielanego wsparcia poprzez zastosowanie oceny funkcjonalnej oraz sposobu finansowania zadań w tym zakresie - wdrożenie podejścia biopsychospołecznego oraz wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)

- standardy zatrudnienia nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w tym ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych

- uregulowanie możliwości pełnienia przez szkoły i placówki specjalne nowej roli i zadań w zakresie wspierania przedszkoli i szkół ogólnodostępnych i integracyjnych (Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą - SCWEW)

- uzupełnienie obecnych możliwości doskonalenia oraz rozwoju zawodowego nauczycieli i specjalistów o superwizję.

Podczas konferencji Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski poinformował o decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekazania dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którymi dysponuje Samorząd Województwa Dolnośląskiego, dla Caritas Diecezji Legnickiej na rzecz Zakładu Aktywności Zawodowej "ROSA" w Jeleniej Górze w kwocie 200 000,00 zł oraz dla Miasta Jelenia Góra na rzecz Szkoły Podstawowej nr 8, której organem założycielskim jest Miasto Jelenia Góra, w kwocie 800 000,00 zł.

Obiekt: Zakład Aktywności Zawodowej ROSA, ul. Żeromskiego 2, 58-500 Jelenia Góra

Zakres robót budowlanych: Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku pralni ZAZ w celu utworzenia pomieszczeń rehabilitacji, przeniesionych z obiektu ZOL z uwagi na sytuację epidemiczną SARS COV-2.

Łączna wartość dofinansowania (lata 2021-2022): 500 000, 00 zł

Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Paderewskiego 13, Jelenia Góra.

Zakres robót budowlanych: Budowa przyszkolnej hali rehabilitacyjno-sportowej. Istniejąca sala jest zbyt mała, aby szkoła mogła w pełni realizować założone i zaplanowane zajęcia rehabilitacyjne.

Łączna wartość dofinansowania (lata 2020-2021): 3 557 108,43 zł

Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze jest jedyną placówką z oddziałami integracyjnymi. Na każdym poziomie, oprócz oddziałów ogólnodostępnych, funkcjonują tutaj klasy integracyjne, do których uczęszcza od 15 do 20 uczniów, w tym 3 do 5 uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Liczba uczniów szkoły z orzeczeniem o niepełnosprawności w roku szkolnym 2019/2020 wynosiła 33 a z orzeczeniem o potrzebie kształecenia specjalistycznego w rozumieniu prawa oświatowego - 61.

Szkoła stawia na integrację dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, jednak infrastruktura szkoły nie jest w stanie sprostać ich potrzebom. Obiekt wymaga remontu i modernizacji. Funkcjonująca sala gimnastyczna pozwala na przeprowadzenie zajęć wychowania fizycznego jednorazowo wyłącznie dla uczniów jednej klasy. Aktywność fizyczna dla prawidłowego rozwoju dzieci pełnosprawnych czy niepełnosprawnych, jest niezwykle ważna. Budowa nowoczesnej i bezpiecznej hali sportowej będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie wszystkich uczniów szkoły, a uczniom niepełnosprawnym umożliwi pełną integrację z dziećmi pełnosprawnymi, zapobiegając ich wykluczeniu z aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Uczniowie niepełnosprawni będą mogli grać w siatkówkę oraz koszykówkę na wózkach inwalidzkich:

- boisko do gry w koszykówkę będzie posiadać mechanizm opuszczania tablic oraz regulacji wysokości

- boisko do gry w siatkówkę bdzie posiadać regulację wysokości siatki

Przyszkolna hala sportowa spełniać będzie standardy dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

"Głównym powodem, dla którego zdecydowaliśmy przyznać Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze środki z PFRON, jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym właściwej opieki, umożliwienie im prawidłowego rozwoju, w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami." - Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego w 2021 r., na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, dysponował łącznie kwotą 6 808 850,00 zł z PFRON. Całość środków została rozdysponowana na prace budowlane w następujących obiektach:

Ośrodek Rehabilitacyjny i Opiekuńczy prowadzony przez Zgr. Sióstr św. Elżbiety ul. Jana Kazimierza 1, 59-610 Wleń - 94 174,00 zł, wnioskodawca - Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety Prowincja Wrocławska
Dom opieki wyręczającej, ul. Sołtysowicka 58, 51-168 Wrocław - 10 000,00 zł, wnioskodawca - FUNDACJA Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci we Wrocławiu
Zespół Placówek Specjalnych, ul. Mazowiecka 3, 59-220 Legnica - 940 175,50 zł, wnioskodawca - Gmina Legnica
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich, ul. Sudecka 15, 58-520 Janowice Wielkie - 633 334,72 zł
Sala gimnastyczna, ul. Bł.Luigiego Novarese 2, 67-200 Głogów - 490 000,00 zł, wnioskodawca - Cisi Pracownicy Krzyża
Zakład Aktywnosci Zawodowej ROSA, ul. Żeromskiego 2, 58-500 Jelenia Góra - 500 000,00 zł, wnioskodawca - Caritas Diecezji Legnickiej
Sanatorim BRISTOL Kudowa Zdr., ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa Zdr. - 346 478,35 zł
Dom Pomocy Społecznej w Podzamku, Podzamek 28, 57-300 Kłodzko - 104 066,95 zł, wnioskodawca - Powiat Kłodzki
Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - 330 796,05 zł, wnioskodawca - Powiat Wołowski
Szkoła Podstawowa nr 8 im. W. Broniewskiego, ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra -2 559 824,43 zł, wnioskodawca - Miasto Jelenia Góra

"Dotacje przekazywane są podmiotom prowadzącym rehabilitację zawodową lub społeczną osób z niepełnosprawnościami. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki takiemu wsparciu wiele obiektów staje się w pełni dostępnymi i bardziej przyjaznymi. Powstają również nowe rozwiązania wzbogacające bazę rehabilitacyjną Dolnego Śląska." - Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Wnioski na dofinansowanie z środków PFRON robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych można składać do końca listopada roku poprzedzającego rok wnioskowanego dofinansowania. Dysponentem tych środków jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych, pozostała część jest wkładem własnym wnioskodawcy, który wnioskodawca musi udokumentować. We wniosku należy wykazać się prowadzeniem rehabilitacji społecznej lub zawodowej skierowanej do osób z niepełnosprawnościami przez minimum dwa lata przed złożeniem wniosku, która może przyjąć formę na przykład: terapii zajęciowej, terapii psychologicznej, grup wsparcia, warsztatów dietetycznych, turnusów rehabilitacyjnych.